کلیسای مستقل بین المللی  پنطیکاستی رسولان UPCA-IRAN

درباره ما

UPCA-IRAN

upc

با درود به شما بازدید کنندۀ عزیز در نام قدوس عیسی مسیح به وب سایت کلیسای ایمانداران به کلام راستین خداوند خوش آمدید

این کلیسا یک کلیسای کاملا مستقل و کتاب مقدسی میباشد و ما اعتقاد داریم به آموزش و موعظه مطابق تعلیم رسولان بر اساس دستورات الهی عیسی مسیح در این کلیسا پیام بزرگ مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب به خاطر گناهان بشر موعظه و توضیح داده می شود، ما ایمان داریم او مرد و پس از سه روز قیام کرد.
ما پیام بزرگ، نجات بخش و فداکارانه عیسی مسیح را توسط انجیل او به گوش جان شنیده ایم و اطاعت می کنیم اساس اعتقادات ما ، اِطاعت و اَمید ما براساس استانداردهای کلام خدا بر پایۀ توبه از گناهان و یکی شدن در بدن عیسی مسیح به واسطه مرگ و قیام از مردگان و همچنین اطاعت کتاب مقدسی در تعمید آب (غوطه ورشدن درآب) به نام عیسی مسیح خداوند و تعمید روح القدس و متعاقب آن امید به دریافت عطایا از جمله عطیه تکلّم به زبانهاست. شایسته است که ما ایمانداران به عیسی مسیح، در اتحاد با روح مقدّس خداوند و حفظ یک پارچگی و وحدت ایمان، به عنوان خواهران و برادران فارغ از رویکردهای تفسیری، مُجِدّانه با پرهیز از تفرقه به جهت وحدت بکوشیم .

کتاب مقدس : تمامی کتاب مقدس کلام خداست و تنها کلامی است که قطعاً مصون از خطاست و تنها مرجع برای نجات و زندگی مسیحی است. (دوم تیموتائوس باب 3 آیه 15-17)

خدا : خدا واحد است، که خود را به عنوان پدر به ما معرفی فرموده در پسرش عیسی مسیح، و همچنین به روح القدس . عیسی مسیح خداست که خود را در جسم آشکار فرمود. اوانسان کامل و همچنین دارای پُری الوهیت است.
(تثنیه باب 6 آیه 4) (افسسیان باب 4 آیه 4-6) (کولسیان باب 2 آیه 9) (اول تیموتائوس باب 3 آیه 16)

گناه و نجات : همه گناه کارند و محتاج به نجات هستند. نجات از طریق فیض به واسطه ایمان به قربانی کفّاره گناهان به وسیله عیسی مسیح مهیاست.
(رومیان باب 3 آیه 23-25) (رومیان باب 6 آیه 23) (افسسیان باب 2 آیه 8-9)

انجیل : آن خبر خوشی‌ است که اعلام می دارد که عیسی مسیح به جهت نجات به خاطر گناهان ما مرد، دفن شد و پس از آن رستاخیز کرد. ما باید از انجیل اطاعت کنیم. (دوم تسالونیکیان باب 1 آیه 8 )(اول پطرس باب 4 آیه 17)

تعمید: با ایمان به عیسی مسیح خداوند و به وسیله توبه و دریافت نجات از هلاکت گناه که همانا در مرگ و قیام عیسی مسیح خداوند محقق شده است نجات می یابیم، از همین رو در هنگام تعمید آب به نام عیسی مسیح خود را مشمول کار بزرگ خداوند در مرگ و قیام وی می کنیم و عطایای روح القدس را دریافت خواهیم کرد. (اول قرنتیان باب 15 آیه 1-4) (اعمال رسولان باب 2 آیه 4) (اعمال رسولان باب 2 آیه 37-39) (رومیان باب6 آیه 3-4)

زندگی مسیحی : ما به عنوان مسیحیان در خودعشق به خدا و محبت به دیگران را داریم. شایسته است که درون و برون ما در راستای یک زندگی خدا پسندانه به جهت جلال نام خداوند و به خداوند تقدیم شده باشد. از این جهت است که ره آورد پرستش خدای قدوس همراه با هدایای روحانی فوق العاده او، باعث شادی بی نظیر در زندگی ماست. بدین جهت شفا و سلامتی را درکلیسای عصرحاضر شاهد هستیم .
(مرقس باب 12 آیه 28-31) -(دوم قرنتیان باب 7 آیه 1) (عبرانیان باب 12 آیه 14) (اول قرنتیان باب 12 آیه 8-10)

آینده : عیسی مسیح دوباره می آید تا کلیسای خود را برگیرد . نهایتاً داوری او بر صالحان و خطاکاران به انجام خواهد رسید و پارسایان وارث حیات ابدی و گناهکاران وارث موت خواهند بود.
(اول تسالونیکیان باب 4 آیه 16-17) (مکاشفه باب 20 آیه 11-15) کلیسای بین المللی پنطیکاستی محبت رسولان در محبّت مسیح ، آمین

2055-Dutrisac
(Montreal)QC , CANADA
Phone: 001 (514) 777-3980
Fax: 001 (514) 504-4119
E-mail: info@upciran.org