کلیسای مستقل بین المللی پنطیکاستی رسولان UPCA-IRAN

تماس با ما

راههای ارتباط با ما UPCA-IRAN

ارتباط

2055-Dutrisac
(Montreal)QC , CANADA
Phone: 001 (514) 777-3980
Fax: 001 (514) 504-4119
E-mail: info@upciran.org

فرم ارتباط

2055-Dutrisac
(Montreal)QC , CANADA
Phone: 001 (514) 777-3980
Fax: 001 (514) 504-4119
E-mail: info@upciran.org