کلیسای مستقل بین المللی پنطیکاستی رسولان UPCA-IRAN

کتابخانه

کتاب مقدس صوتی

شامل فایلهای صوتی عهد جدید با فرمت MP3

جهت ورود به ادامه مطالب مراجعه نمایید

کتاب مقدس متنی

شامل عهد قدیم و عهد جدید در قالب فایل با فرمت PDF

جهت ورود به ادامه مطالب مراجعه کنید

درسهایی ار کلام

به زودی راه اندازی خواهد شد

2055-Dutrisac
(Montreal)QC , CANADA
Phone: 001 (514) 777-3980
Fax: 001 (514) 504-4119
E-mail: info@upciran.org