کلیسای مستقل بین المللی پنطیکاستی رسولان UPCA-IRAN

کتاب مقدس صوتی

عهد جدید

انجیل لوقا

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24   

 

انجیل مرقس

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16   

 

انجیل متی

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

نامه پولس به رومیان

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16   

اعمال رسولان

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28   

انجیل یوحنا

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

 

غلاطیان

باب

1    2    3    4    5    6   

 

قرنتیان دوم

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13      

 

قرنتیان اول

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16   

 

کولسیان

باب

1    2    3    4   

 

فیلیپیان

باب

1    2    3    4   

 

افسسیان

باب

1    2    3    4    5    6   

 

تیموتائوس اول

باب

1    2    3    4    5    6   

 

تسالونیکیان دوم

باب

1    2    3   

 

تسالونیکیان اول

باب

1    2    3    4    5   

 

فیلیمون

باب

1   

 

تیطوس

باب

1    2    3   

 

تیموتائوس دوم

باب

1    2    3    4   

 

نامه اول پطرس

باب

1    2    3    4    5   

 

نامه یعقوب

باب

1    2    3    4    5   

 

عبرانیان

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   

 

نامه دوم یوحنا

باب

1   

 

نامه اول یوحنا

باب

1    2    3    4    5   

 

نامه دوم پطرس

باب

1    2    3   

 

مکاشفه یوحنا

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22   

 

نامه یهودا

باب

1   

 

نامه سوم یوحنا

باب

1   

2055-Dutrisac
(Montreal)QC , CANADA
Phone: 001 (514) 777-3980
Fax: 001 (514) 504-4119
E-mail: info@upciran.org