کلیسای مستقل بین المللی پنطیکاستی رسولان UPCA-IRAN

کتاب مقدس صوتی

عهد قدیم

لاویان

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27   

 

خروج

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40   

 

پیدایش

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50   

یشوع

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24   

تثنیه

باب

1    2    3    4    5    6    7    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34   

اعداد

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

 

اول سموئیل

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

روت

باب

1    2    3    4     

داوران

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

 

دوم پادشاهان

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25   

 

اول پادشاهان

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21   

 

دوم سموئیل

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24   

 

عزرا

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   

 

دوم تواریخ

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

اول تواریخ

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29   

 

ایوب

باب

1    1    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42   

استر

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10   

 

 

 

نحمیا

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13   

 

 

 

جامعه

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   

 

امثال

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31   

 

 

 

 

 

مزامیر

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100   110   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150  

 

ارمیا

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52   

 

اشعیا

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66   

 

غزل غزلهای سلیمان

باب

1   

 

 

 

 

 

 

دانیال

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12   

 

حزقیال

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

 

سوگنامه ارمیا

باب

1    2    3    4    5   

 

 

 

 


عاموس

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9   

 

یوئیل

باب

1    2    3   

 

هوشع

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   

 

میکا

باب

1    2    3    4    5    6    7   

 

یونس

باب

1    2    3    4   

 

عوبدیا

باب

1   

 

صفنیا

باب

1    2    3   

 

حبقوق

باب

1    2    3   

 

ناحوم

باب

1    2    3   

 

ملاکی

باب

1    2    3    4   

 

زکریا

باب

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14   

 

حجای

باب

1    2   

2055-Dutrisac
(Montreal)QC , CANADA
Phone: 001 (514) 777-3980
Fax: 001 (514) 504-4119
E-mail: info@upciran.org