کلیسای مستقل بین المللی پنطیکاستی رسولان UPCA-IRAN

کتاب مقدس صوتی

کتاب مقدس

عهد جدید

جهت مشاهده به ادامه مطالب مراجعه کنید

عهد قدیم

جهت مشاهده به ادامه مطالب مراجعه کنید

فایل فشرده

2055-Dutrisac
(Montreal)QC , CANADA
Phone: 001 (514) 777-3980
Fax: 001 (514) 504-4119
E-mail: info@upciran.org